Laboratorium badań środowiskowych

Pomiary emisji

Laboratorium Badań Środowiskowych posiada akredytację na wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń dla następujących substancji:

 • Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu (niskie i średnie),
 • Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną,
 • Pomiar strumienia objętości gazów metodą spiętrzającą,
 • Prędkość gazów odlotowych metodą spiętrzenia i anemometryczną.

Pomiary wykonywane są zgodnie z następującymi normami:

 • PN-Z-04030-7:1994 „Pomiar stężeń i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.”
 • PN-EN 13284-1:2018-02 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości. Cześć I : Manualna metoda grawimetryczna.”
 • Procedura badawcza PB/01/04:10.05.2023 ,,Pobór próbek do oznaczania stężenia pyłu PM10 i PM2,5” 

 • Pobieranie próbek gazowych do oznaczenia stężenia I emisji HCl, oznaczanie stężenia HCl metodą spektrofotometryczną

Pomiary wykonuje się zgodnie z normą:

 • PN-EN 1911:2011 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego chlorków gazowych wyrażonych jako HCl. Standardowa metoda odniesienia”.
 • Pobieranie próbek gazowych do oznaczenia stężenia i emisji HF, oznaczanie HF metodą elektrody jonoselektywnej

Pomiary i analizę chemiczną HF wykonuje się zgodnie z normą:

 • ISO 15713:2006 – Stationary source emissions – Sampling and determination of  gaseuous fluride content” (tł. pl: ,,Emisje ze źródeł stacjonarnych — Pobieranie próbek i oznaczanie zawartości fluorków gazowych”)


 • Pobieranie próbek do oznaczenia masowego stężenia PCDD, PCDF i dioksynopodobnych PCB w gazach odlotowych metodą filtracji i kondensacji.

Pomiar wykonuje się zgodnie z normą:

 • PN-EN 1948-1:2006 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie stężenia masowego PCDD i PCDF oraz PCB typu dioksyn. Część 1 : Pobieranie próbek PCDD i PCDF.”
 • PN-EN 1948-4+A1:2014-03 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF i dioksyno-podobnych PCB — Część 4: Pobieranie próbek i analiza dioksyno-podobnych PCB
 • Pomiar stężenia masowego całkowitego gazowego węgla organicznego metodą ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej (FID).
 • Pomiar strumienia lotnych związków organicznych.

Pomiary wykonuje się zgodnie z następującymi normami:

 • PN-EN 12619:2013-05 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie stężenia masowego ogólnego gazowego węgla organicznego. Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną.”
 • Pobieranie próbek do oznaczenia masowego stężenia metali : As, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Zn, Mn, Ni, Pb Sb, TI, V, Hg w gazach odlotowych na podstawie analiz zawartości metali w pyle i odpowiednim roztworze absorpcyjnym.

Pomiary wykonujemy :

 • dla Hg zgodnie z normą PN-EN 13211+AC:2006 „Jakość powietrza. Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania rtęci ogólnej.”,
 • dla As, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V zgodnie z normą PN-EN 14385:2005 „Emisja ze źródeł stacjonarnych -Oznaczenie ogólnej emisji As, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V”,
 • dla Sn i Zn zgodnie z procedurą badawczą PB/05/04:06.08.2012 „Pobieranie próbek do oznaczania masowego stężenia metali: Sn i Zn.


Pomiary stężeń i emisji gazów nieorganicznych w zakresie:

 • CO2 – metodą spektrometrii w podczerwieni z transmisją Furiera (FTIR),CO – 
 • CO – metodą spektrometrii w podczerwieni z transmisją Furiera (FTIR) i metodąniedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR),
 • NO2, NO – metodą spektrometrii w podczerwieni z transmisją Furiera (FTIR),
 • NOx, NO – metodą chemiluminescencyjną i metodą spektrometrii w podczerwieni z transmisją Furiera (FTIR),,
 • SO2 – metodą toronową i metodą spektrometrii w podczerwieni z transmisją Furiera (FTIR),
 • O2 – metodą celi cyrkonowej, elektrochemiczną i paramagnetyczną.
 • H2O – metodą kondensacyjną

Pomiary wykonujemy zgodnie z następującymi normami:

 • PN-ISO-10396:2001* „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych.”,
 • PN-EN 15058:2006** „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie stężenia masowego tlenku węgla (CO). Metoda referencyjna: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni.”,
 • PN-EN 14792:2006** „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu (NOx) – Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna.”
 • PN-EN 14790:2017 ,,Stacjonarne źródła emisji — Oznaczanie pary wodnej w przewodach kominowych”
 • PN-EN 14791:2017-04 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie
  stężenia masowego tlenku siarki. Metoda referencyjna.”
(*) norma wycofana przez PKN; dalej stosowana w LBŚ
(**) norma wycofana przez PKN; stosowana wg Dz.U. 16.09.2021 poz. 1710 do 01.01.2030 r.
 • Pobieranie próbek do oznaczenia stężeń masowych indywidualnych gazowych związków organicznych. Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego Określenie strumienia masy indywidualnych gazowych związków organicznych

Pomiary wykonuje się zgodnie z normą:

 • PN-EN 13649:2005* bez pkt. 7 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie stężenia masowego indywidualnych gazowych związków organicznych. Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem.”


 • Pobieranie próbek gazów odlotowych do oznaczania stężenia związków organicznych – metoda aspiracyjna z zastosowaniem adsorbentów i roztworów pochłaniających

Pomiary wykonuje się zgodnie z normą:

 • PN-Z-04008-4:1999 – „Pobieranie próbek gazów odlotowych (emisja) o parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodą chromatografii gazowej”.

Do oznaczenia indywidualnych związków organicznych prosimy o kontakt, w celu określenia czy jesteśmy w stanie je oznaczyć.

(*) norma wycofana przez PKN; dalej stosowana w LBŚ

Pobór prób gazowych w celu określenia stężenia amoniaku i metanu (NH3 i CH4) metodą absorpcji promieniowania IR oraz określenia strumienia masy NH3 i CH4 odbywa się zgodnie z procedurą badawcza PB/09/07:10.05.2023 „Oznaczenie zawartości NH3 i CH4” opartej na normie :

 • Pomiary wykonuje się zgodnie z procedurą badawcza PB/09/07:10.05.2023 „Oznaczenie zawartości NH3 i CH4” opartej na normie: PN-EN 10396:2001* „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych.”

(*) norma wycofana przez PKN; dalej stosowana w LBŚ

Wykonujemy pomiary skuteczności odpylania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe metodą grawimetryczną zgodnie z normami:

 • PN-Z-04030-7:1994 „Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.”
 • PN-87/M-34129* Metoda A „Odpylacze kotłowe. Wymiana i badania montażowe i odbiorcze.”
(*) norma wycofana przez PKN; dalej stosowana w LBŚ

Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 753.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.