Projektowanie i Realizacja Inwestycji

Oczyszczanie powietrza z LZO

Oferujemy instalacje do oczyszczania gazów odlotowych (spaliny, powietrze, inne) z LZO. Oferujemy dobór odpowiedniej metody na podstawie wykonywanych przez nasze laboratorium pomiarów, projekt oraz dostawę instalacji wraz z uruchomieniem i szkoleniem obsługi.

Do usuwania LZO ze strumienia gazów odlotowych stosujemy m. in.:

Powietrze zanieczyszczone Lotnymi Związkami Organicznymi zostaje wstępnie ogrzane w wymienniku przez ciepło pochodzące z gazów odlotowych i skierowane do komory spalania. Uzyskanie zadanej temperatury procesowej (750 – 850 OC) umożliwia zainstalowany w komorze spalania palnik. Pod wpływem wysokiej temperatury LZO zostają rozłożone na CO2 oraz H2O. Czas retencji gazów w reaktorze wynosi 0,6 – 2 s w zależności od składu zanieczyszczeń. Następnie gazy odlotowe (oczyszczone powietrze + spaliny
z palnika + produkty rozkładu LZO) przechodzą przez wymiennik ciepła oddając ciepło służące do wstępnego podgrzania gazów zanieczyszczonych. Ciepło zawarte w gazach oczyszczonych może zostać wykorzystane w innym procesie.

Rysunek 1. Schemat przykładowej instalacji wykorzystującej dopalacz termiczny

Powietrze zanieczyszczone Lotnymi Związkami Organicznymi zostaje wstępnie ogrzane w wymienniku przez ciepło pochodzące z gazów odlotowych i skierowane do reaktora katalitycznego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zanieczyszczone powietrze jest dodatkowo ogrzewane za pomocą palnika lub grzałek elektrycznych. Wewnątrz reaktora katalitycznego, w złożu katalizatora, w temperaturze charakterystycznej dla danego materiału katalitycznego, zachodzi konwersja LZO do CO2 oraz H2O. Jest to proces egzotermiczny, w którym uwalniana jest energia cieplna. Oczyszczony gaz przechodzi przez wymiennik ciepła gdzie ulega ochłodzeniu. Następnie gazy odlotowe (oczyszczone powietrze + produkty rozkładu LZO) przechodzą przez wymiennik ciepła oddając ciepło służące do wstępnego podgrzania gazów zanieczyszczonych. Ciepło zawarte w gazach oczyszczonych może zostać wykorzystane w innym procesie.

Jedną z metod katalitycznych jest rewersyjna metoda katalitycznego oczyszczania gazów, dzięki niskiej energochłonności szczególnie nadaje się do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń organicznych emitowanych przez przemysł do atmosfery. Tego typu instalacje przeznaczone są głównie do oczyszczania gazów emitowanych z różnych źródeł np. komory i suszarnie lakiernicze, fabryki mebli i wyrobów z drewna, zakłady chemiczne, spożywcze, budowy jachtów i okrętów, przetwórstwa tworzyw sztucznych, fabryki farmaceutyków, papierosów, materiałów budowlanych, drukarnie itp. Instalacje typu rewersyjnego produkowane są wg typoszeregu o zakresie wydajności od 300 do 15000 (20 000) [m3 / h] dla stężeń związków organicznych od kilkuset [mg/m3] do kilku [g/m3]. Skuteczność oczyszczania w zależności od rodzaju zanieczyszczeń do 98 %. Przy stężeniach związków organicznych powyżej 0,7 [g/m3] (w przeliczeniu na ksylen) instalacja pracuje w sposób autotermiczny (bez dostarczania energii na ogrzanie reaktora).

Rysunek 2. Schemat przykładowej instalacji wykorzystującej dopalacz katalityczny rewersyjny

Rysunek 2a. Schemat przykładowej instalacji wykorzystującej dopalacz katalityczny przepływowy

Powietrze zanieczyszczone Lotnymi Związkami Organicznymi przepływa przez złoże specjalnie spreparowanego węgla aktywnego. Na złożu węgla aktywnego adsorbowane są LZO ,a oczyszczone powietrze uwalniane jest do atmosfery.

Instalacje do oczyszczania gazów metodą adsorpcyjną przeznaczone są do oczyszczania gazów odlotowych z rozpuszczalników organicznych o stosunkowo niskich lub zmiennych w czasie stężeniach. Znajdują one zastosowanie do obniżenia emisji związków organicznych z procesów suszenia, lakierowania, powlekania itp.

Instalacje typu AD projektowane i wykonywane są w dużym zakresie wydajności od 100 do 100 000 [m3/h]
i stężeniach związków organicznych od 0,5 [mg/m3] do 500 [mg/m3]. Skuteczność oczyszczania
w zależności od rodzaju zanieczyszczeń do 98 [%].

Rysunek 3. Schemat przykładowej instalacji adsorpcyjnej

Instalacje hybrydowe do oczyszczania gazów (powietrza) z Lotnych Związków Organicznych łączą w sobie zalety metody adsorpcyjnej i katalitycznej. Główną zaletą tej metody są niskie koszty eksploatacji wynikające ze znacznego wydłużenia żywotności węgla aktywnego dzięki jego okresowej regeneracji.

Instalacje do oczyszczania gazów metodą adsorpcyjną z desorpcją i utlenianiem gazów na złożu katalitycznym przeznaczone są do oczyszczania gazów odlotowych z rozpuszczalników organicznych
o stosunkowo niskich lub zmiennych w czasie stężeniach . Znajdują one zastosowanie do obniżenia emisji związków organicznych z procesów suszenia, lakierowania, powlekania itp.

Instalacje typu hybrydowego projektowane i wykonywane są w dużym zakresie wydajności od 2 000
do 500 000 [m3/h] ( i więcej) i stężeniach związków organicznych od 30 [mg/m3] do 500 [mg/m3]. Skuteczność oczyszczania w zależności od rodzaju zanieczyszczeń do 98 [%].

Rysunek 4. Schemat przykładowej instalacji hybrydowej

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.