Pomiary imisji

Laboratorium Badań Środowiskowych posiada akredytację na wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza w zakresie:

  1. IMISJA

Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 753.

IMISJA

Pobieranie próbek imisji oraz określenie zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym (imisja) – zgodnie z następującymi normami:

Zarys metody:
Pobór próbki polega na aspiracji pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym. Pył zostaje zatrzymany na filtrze przy przechodzeniu przez niego określonej objętości powietrza. Sączek wraz z pobranym pyłem jest następnie ważony w laboratorium.