Pomiary hałasu

Laboratorium Badań Środowiskowych posiada akredytację na wykonanie pomiarów hałasu
w następującym zakresie:

  1. HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY
  2. HAŁAS POCHODZĄCY OD INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ZAKŁAÓW PRZEMYSŁOWYCH

Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 753.

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

Pomiar służy do wyznaczenia stopnia narażenia ludzi na działanie hałasu w takcie pracy. Hałas w środowisku pracy charakteryzowany jest poprzez:

Poziom ekspozycji na hałas odnosi się do 8-godz dobowego wymiaru czasu lub odniesionego do tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Pomiary wykonuje się w oparciu o postanowienia zawarte w normie:

HAŁAS POCHODZĄCY OD INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ZAKŁADZÓW PRZEMYSŁOWYCH

Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych określany jest poprzez wyznaczenie równoważnego poziomu dźwięku A w zakresie od 18 do 135 dB metodą pomiarów ciągłych oraz metodą próbkowania na terenie jednego zakładu.

Pomiary wykonuje się w oparciu o postanowienia zawarte w:

Metoda służy do wyznaczenia wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia znajdujące się na terenie jednego zakładu, wyrażonego wskaźnikami LaeqD i LaeqN mającymi zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.