Pomiary emisji

Laboratorium Badań Środowiskowych posiada akredytację na wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń dla następujących substancji:

  1. PYŁ
  2. HCl
  3. HF
  4. DIOKSYNY, FURANY i dioksynopodobne PCB
  5. LZO (TVOC)
  6. METALE
  7. CO2, CO, NOx, NO, NO2, SO2, O2
  8. ZWIĄZKI ORGANICZNE
  9. NH3 i CH4
  10. SKUTECZNOŚĆ ODPYLANIA

Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 753.

PYŁ I PARAMETRY GAZÓW W KANALE

Pomiary wykonywane są zgodnie z następującymi normami:

Zarys metod
Ze względu na nierównomierny rozkład stężenia pyłu i prędkości gazu w przekroju pomiarowym kanał dzieli się na szereg pól równoważnych o jednakowych polach powierzchni. Następnie z nich pobierana jest izokinetycznie za pomocą sondy aspiracyjnej reprezentatywna próbka, która stanowi częściowy strumień zapylonego gazu. Pył zawarty w tym strumieniu wyłapywany jest za pomocą separatora pyłu i ważony po zakończeniu pomiarów. PodstawowĄ aparaturę pomiarową stanowi pyłomierz grawimetryczny firmy EMIO z serii EMIOTEST, a w skład układu pomiarowego wchodzą: sonda pomiarowa, separator pyłu, separator wilgoci oraz urządzenia zasysające i regulujące częściowy strumień gazu.

HCl

Pomiary wykonuje się zgodnie z normą:

Zarys metody:
Stosując najkrótsze połączenie sondy pomiarowej z płuczkami zawierającymi substancje pochłaniające za pomocą aspiratora automatycznego ASP- 3 III pobierana jest reprezentatywna próbka. Aspirator umożliwia pobieranie próbek ze stałą prędkością objętościową, z kontrolą objętości zasysanej próbki i prędkości aspiracji. W odczynniku absorpcyjnym zatrzymywane są chlorki gazowe. W temperaturze poboru wszystkie lotne związki tworzą jony chlorkowe, które metodą spektrofotometryczną oznaczane są jako HCl.

HF

Pomiary i analizę chemiczną HF wykonuje się zgodnie z normą:

Zarys metody:
Reprezentatywną próbkę HF pobiera się za pomocą aspiratora automatycznego ASP-3 III na odpowiednie roztwory aspiracyjne. Tak pobrane próbki są następnie analizowane w naszym laboratorium.

PCDD/PCDF  i dioksynopodobne PCB

Pomiar wykonuje się zgodnie z normą:

Zarys metody:
Z punktów pomiarowych za pomocą sondy aspiracyjnej pobiera się izokinetycznie częściowy strumień emitowanego gazu stanowiącego reprezentatywną próbkę. Następnie zaabsorbowane PCDD, PCDF i dioksynopodobne PCB zbierane są w zestawie do pobierania próbek składającym się z: filtra, naczynia kondensacyjnego oraz stałego sorbentu – pianki PUF na która wcześniej został naniesiony wzorzec.
Podstawową aparaturę pomiarową stanowi moduł adsorpcji i kondensacji wraz z pyłomierzem grawimetrycznym firmy EMIO.

W skład układu pomiarowego wchodzą:

CAŁKOWITY WĘGIEL ORGANICZNY I LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (TVOC i LZO)

Pomiary wykonuje się zgodnie z następującymi normami:

Zarys metody:
Podstawowym urządzeniem wykorzystywanym w pomiarach jest przenośny płomieniowy analizator TOC-3010 MINIFID. Działanie polega na analizie związków organicznych w detektorze płomieniowo-jonizayjnym FID. W skład detektora wchodzą: palnik, elektroda pomiarowa i elektroda polaryzująca. Palnik, do którego dostarczana jest mieszania paliwo – badany gaz umieszczony jest pomiędzy dwoma elektrodami. Ponadto do palnika doprowadzane jest czyste powietrze potrzebne do spalania paliwa. Pomiędzy elektrodami przepływa prąd proporcjonalny do ilości jonów znajdujących się w powietrzu dostarczanym do palnika i spalinach powstałych ze spalania paliwa oraz badanego gazu. Płomień czystego powietrza nie powoduje jonizacji powietrza i płynący prąd ma wartość minimalną, zaś wprowadzenie związków węgla do strumienia spalanego gazu powoduje wzrost liczby jonów i tym samym wzrost natężenia prądu pomiędzy elektrodami.

METALE

Pomiary wykonujemy :

Zarys metod
Pomiar odbywa się przy użyciu pyłomierza produkcji EMIO –  EMIOTEST 2598 oraz aspiratora automatycznego ASP – 3 III.
Reprezentatywną próbkę gazu pobiera się izokinetycznie z punktów pomiarowych za pomocą sondy aspiracyjnej. Pobrane metale analizowane są z odpowiedniej fazy stałej i ciekłej ( filtr i odpowiedni roztwór absorpcyjny).

CO2, CO, NOx, NO, NO2, SO2, O2

Pomiary stężeń i emisji gazów nieorganicznych w zakresie:

Pomiary wykonujemy zgodnie z następującymi normami:

Zarys metod
Pomiary wykonujemy przy użyciu analizatora FTIR Gasmet DX-4000, OXITRACE 3220 z sondą cyrkonową, LANCOM II/III oraz MULTOR 610 oraz CLD 62.
Działanie analizatora FTIR Gasmet DX-4000 oparte jest na zjawisku absorpcji promieniowania IR przez cząstki badanego gazu. Pomiar polega na wyznaczeniu spektrum absorpcyjnego badanej próbki gazu na podstawie stosunku natężenia promieniowania IR które przeszło przez badany gaz do natężenia promieniowania IR wprowadzonego do próbki gazu w funkcji długości fali. Spektrum absorpcji w IR jest unikalne dla każdego odmiennego rodzaju cząstek gazu. Wykonując analizę wieloskładnikową porównujemy otrzymane spektrum próbki gazowej ze złożeniem spektrów referencyjnych analizowanych składników.
Analizator MULTOR analizuje tlen metodą paramagnetyczną, CO, SO2 i NO metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR), analizator CLD mierzy NOx, NO metodą chemiluminescencyjną. Tlen mierzony jest również metodą celi cyrkonowej (OXITRACE 3220) oraz metodą elektrochemiczną przy użyciu analizatora LANCOM III.

ZWIĄZKI ORGANICZNE

Pomiary wykonuje się zgodnie z normą:

Zarys metody
Metoda ta umożliwia wykonywanie pomiarów stężenia masowego poszczególnych związków organicznych takich jak np.: benzen, toluen, ksylen, pentan, octan etylu itp. Pobór reprezentatywnej próbki do analizy wykonywany jest za pomocą aspiratora automatycznego ASP-2 II lub ASP-3 III. Stosuje się najkrótsze połączenie sondy pomiarowej z rurką z sorbentem. Związki organiczne zawarte w zmierzonej objętości gazu zostają zaadsorbowane na złożu węgla aktywnego i następnie są analizowane w laboratorium.

Pomiary wykonuje się zgodnie z normą:

Zarys metody
Nie wszystkie związki organiczne adsorbują się na złożu węgla aktywnego, dlatego też rozszerzyliśmy nasz zakres akredytacji o pobór prób związków organicznych na inne adsorbenty i roztwory pochłaniające. W ten sposób można analizować między innymi: alkohole, estry, etery i ketony.
Pobór reprezentatywnej próbki do analizy  wykonywany jest za pomocą aspiratora automatycznego ASP – 3 III. Związki organiczne zawarte w zmierzonej objętości gazu zostają zaadsorbowane na złożu bądź w roztworze i następnie są analizowane w laboratorium.

NH3 i CH4

Pobór prób gazowych w celu określenia stężenia amoniaku i metanu (NH3 i CH4) metodą absorpcji promieniowania IR oraz określenia strumienia masy NH3 i CH4 odbywa się zgodnie z procedurą badawcza PB/09/06:25.05.2015 „Oznaczenie zawartości NH3 i CH4” opartej na normie :

Pomiary wykonujemy przy użyciu analizatora gazów FTIR Szereg Gasmet DX.

URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE GAZY ODLOTOWE

Wykonujemy pomiary skuteczności odpylania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe metodą grawimetryczną zgodnie z normami: